Personvernerklæring for 4You AS og https://4you.as

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger 4You AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

4You AS forholder seg til GDPR og den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med 4You AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av 4You AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos 4You AS

4You AS ved daglig leder er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på 4You AS.

Personopplysninger 4You AS mottar

4You AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på 4You AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og 4You AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom 4You AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger 4You AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan 4You AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. 4You AS er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Generelt ønsker vi kontinuerlig å bedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for 4You AS behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Behandling av personopplysninger som ledd i tiltaksadministrering
Personopplysninger som behandles er avhengig av tiltak, men er blant annet personalia, opplysninger om tiltak, utdanning, arbeidsforhold og opplysninger om helse.

4You AS vil i disse oppdragene som hovedregel være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med oppdragsgiver som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for 4You AS behandling av personopplysninger. Sikkerhetstiltak og slettefrist for behandlingen fremkommer av den konkrete databehandleravtalen.

Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon
4You AS behandler personopplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, utdanning/stilling, lønnsopplysninger, skatteprosent, lønnstrekk, evalueringer, fraværsregistrering og arbeidsavtaler. Det kan i særtilfeller også oppbevares opplysninger om pårørende, samt helseopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget er basert på at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i eller hjemlet i lov.

Dersom du søker jobb hos oss trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer.

Behandlingsgrunnlaget er basert på at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den det gjelder er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Dersom du søker jobb hos oss trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer.

Behandlingsgrunnlaget er basert på at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den det gjelder er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Dine personopplysninger vil kun bli delt med andre i den grad det er nødvendig for å levere de relevante tjenester og kun hvor det foreligger databehandleravtaler eller etter krav fra offentlige myndigheter. 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger 4You AS samler inn via deg og på eget initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i brukerapper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

4You AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykkeforespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I tråd med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger 4You AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og 4You AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes etter gjeldende regler.

4You AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av 4You AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos 4You AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil 4You AS uansett slette personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger 4You AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt 4You AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av 4You AS sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger 4You AS har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte 4You AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor 4You AS når 4You AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen maksimum 1 måned.

Barns personvern

4You AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til 4You AS vil slettes så raskt 4You AS informeres om dette.

Personvernombud

4You AS har ikke noe personvernombud siden virksomheten ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

4You AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Det er kun i tilfeller der 4You AS er behandlingsansvarlig at vi kan forvalte dine rettigheter, i de tilfeller hvor konsernet er databehandler må krav om utøvelse av disse rettighetene rettes til behandlingsansvarlig.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om 4You AS personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte virksomheten.

Telefon: +47 934 19 386

Mail: post@4you.as